Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Nasze Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Tworzymy aktualne warunki dla wszechstronnego rozwoju, umożliwiającego osiąganie gotowości szkolnej każdego wychowanka.

 

Wymienione zadania realizujemy w ramach programów opracowanych zgodnie z nową, obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, uwzględniającą najnowsze dążenia reformy oświatowej w Polsce.

Przedszkolne programy nauczania i wychowania obowiązujące w

 

Przedszkolu Nr 14 "Muzyczna Kraina" w roku szkolnym 2017/2018:


1. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenia MEN z 14.02.2017)

 

2. Program Wychowania Przedszkolnego "Kocham Przedszkole"; autor M.Pleskot, A.Staszewska-Mieszek, wyd WSiP    

 

                                                                                                                                                                           Znalezione obrazy dla zapytania program kocham przedszkole

"Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” został dostosowany do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 ., poz. 356)."         

3. Program Wychowawczy Przedszkola Nr 14 "Muzyczna Kraina" w Inowrocławiu
4. Projekt "Rytm, ruch i muzyka to wesoła gimnastyka" – zgodny z realizowaną Koncepcja P.!4