Drukuj

Uwaga!

Z przyczyn związanych z zawieszeniem zajęć dydaktycznych nie odbył się w naszym przedszkolu coroczny konkurs dla dzieci 6-letnich o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. O bezpieczeństwie jednak nie wolno nam zapominać, a nawet w obecnych warunkach zagrożenia epidemicznego należy przestrzegać dodatkowych zasad ostrożności, postaw odpowiedzialności i wykazania się wiedzą o istniejących zagrożeniach. Przypomnijcie sobie jeszcze raz zadania przesyłane od Waszych Pań na temat zagrożenia koronawirusem, o częstym myciu rąk, o zasłanianiu ust podczas kaszlu, o zachowaniu odległości przed innymi osobami w sklepie, na placu zabaw i w innych miejscach gdzie się znajdujecie.

O zasadach bezpiecznych wakacji i ruchu drogowego, również w tym roku, przypominają nam organizatorzy konkursu Iwona Grubalska i Izabela Kusal oraz Policjanci z KPP w Inowrocławiu.

Załączamy nadesłane życzenia i wskazówki z KPP w Inowrocławiu dla przedszkolaków z Muzycznej Krainy.

Bądźmy bezpieczni!!!

 

Horizontal Line Clipart

DZIEŃ DZIECKA  Wierszyk: Kolorowe Baloniki dla dzieci, przedszkolaków do pobrania ...

„Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca ! Wstawać czas !
Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla nas dzień.
Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.”

 

 

Z okazji Dnia Dziecka

składamy naszym kochanym przedszkolakom

życzenia radosnego dzieciństwa, wielu powodów do uśmiechu i radości,

Samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy

Życzymy Wam zawsze uśmiechniętej buzi,
wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów.
Ciekawych bajek czytanych na dobranoc
Zawsze kolorowych snów i marzeń - niech one  się spełniają,

 

Niech każdy dzień będzie dla Was nową, pełna beztroskiej zabawy przygodą!

Horizontal Line Clipart

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, że warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w dobie zagrożenia wirusem Covid-19 jest wypełnienie przez rodziców oświadczeń oraz ankiety i dostarczenie

w/w dokumentów z dwudniowym wyprzedzeniem do placówki Przedszkola.

W przypadku większej liczby chętnych przyjmować będziemy dzieci na podstawie weryfikacji kryteriów zawartych w ankiecie.

/Oświadczenia i ankieta do pobrania poniżej/

Jednocześnie informujemy, że dzieci będą przydzielone do grup według zadeklarowanych godzin, których należy przestrzegać. Wiąże się to ze zmienioną organizacją pracy w przedszkolu oraz zapewnieniem warunków bezpieczeństwa dzieci i pracowników.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z placówką.

Prosimy również zapoznać się z załączonymi procedurami zgodnymi z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

                                                                      Z poważaniem. Jolanta Mrówczyńska 

Dokumenty do pobrania: 

 

Ankieta do pobrania                    Oświadczenia do pobrania

 

Horizontal Line Clipart

Uwaga Rodzice dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Komunikat MEN z dnia 14.05 2020 roku daje  możliwość  prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych przydzielonych na rok szkolny 2019/20.

W załączniku przesyłam oświadczenie dla rodziców, którzy są zainteresowani  udziałem swojego dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju lub kształcenia specjalnego. Prosimy tych rodziców o pobranie, wypełnienie i podpisanie oświadczenia i dostarczenie do przedszkola. Formularz oświadczenia jest też do pobrania w biurze każdej siedziby naszego przedszkola.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju i kształcenia specjalnego – będą prowadzone indywidualnie, w wyznaczonej Sali, wg ustaleń z nauczycielem specjalistą zgodnie z wytycznymi GIS i w reżimie sanitarnym.

Drodzy Rodzice

Zanim podejmiecie decyzję o ewentualnym powrocie dziecka na zajęcia specjalistyczne – proszę o zapoznanie się z wytycznymi GIS oraz rekomendacjami MEN w sprawie spełnienia warunków sanitarnych oraz skontaktowanie się z nauczycielem specjalistą prowadzącym zajęcia.

 

                                                                                                                                      Jolanta Mrówczyńska – dyrektor

Dokumenty do pobrania: 

Oświadczenie WWRD i KS do wydrukowania

 Horizontal Line Clipart

Uwaga Rodzice !

Informuję, że od 18.05.2020 r. Przedszkole nr 14 „Muzyczna Kraina” wznawia działalność opiekuńczą.

Od 18.05.2020r. planujemy objąć opieką dzieci rodziców wcześniej zdeklarowanych podczas przeprowadzonego sondażu w minionym tygodniu.

Trwa pozyskiwanie szczegółowych informacji dotyczących czas pobytu dzieci w przedszkolu.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia będą tworzone grupy łączone według zadeklarowanych godzin.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Jolanta Mrówczyńska

 

Dokumenty do pobrania: 

 

Oświadczenie dla rodziców

Horizontal Line Clipart

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 14 „Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm. )
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.). Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 10 ust. 1 pkt 1,
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 401 ze zm.) – § 2, § 4a, § 4b§ 4d,
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) – § 1,
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792) - § 8 ust. 7 pkt 3, § 18
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) - § 18.
 8. Statut Przedszkola nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu.
 9. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydane na podstawie art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374 i 567 /.
 1. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

              1.        Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

              2.        Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

              3.        Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.

              4.        Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do oznaczonej strefy, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem, w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i przekazują dziecko pracownikowi przedszkola

              5.        W godzinach od 6.00 do 8.00  (zgodnie z harmonogramem) rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do przedszkola.

              6.        Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę by dziecko nie zabierało ze sobą do placówki i z placówki żadnych  przedmiotów lub zabawek.

              7.        Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ( katar , kaszel, temperatura.

              8.        Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

              9.        Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

 1. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

              1.             Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

              2.             Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

              3.             Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

              4.             Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

              5.             Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

              6.             W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do procedury.

              7.             Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godz. 16.30.

              8.             Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

              9.             Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

          10.            Informacji na temat rozwoju dziecka udziela rodzicowi tylko wychowawca grupy.

 

 1. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

              1.             Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby pełnoletnie.

              2.             W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

              3.             Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 minut.

              4.             Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.

              5.             Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

              6.             W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

              7.             W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

              1.             Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.   

Horizontal Line Clipart  

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu

w związku z wystąpieniem COVID-19

1.    „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkola nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu w związku z wystąpieniem COVID-19” opracowano na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 1.

1.    „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkola nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu w związku z wystąpieniem COVID-19” zwana dalej „procedurą”, obowiązuje od dnia wznowienia możliwości korzystania przez dzieci z usług przedszkola w roku szkolnym 2019/20 do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

2.    Niniejszą procedurę ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie przedszkola i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

3.    Procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu, niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

4.    Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszej procedury, odpowiada dyrektor Przedszkola nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu.

§ 2.

1.       W okresie ogłoszonej epidemii przedszkole pracuje w godzinach ustalonych z organem prowadzącym.

2.       Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12,  przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna.

3.       W szczególnych przypadkach liczba dzieci w grupie może być zwiększona o 2 dzieci, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole. 

4.       W związku ze zróżnicowaniem metrażu poszczególnych sal zajęć, dopuszczalna liczba dzieci może być mniejsza.

§ 3.

1.    W przedszkolu wydziela się strefy dostępne dla rodziców i osób trzecich, w częściach wspólnych placówki, oznaczone żółto-czarną taśmą.

2.    Wejście rodzica lub osoby trzeciej do strefy zarezerwowanej dla dzieci i pracowników przedszkola, jest możliwe po uzgodnieniu z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem przedszkola, z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

3.    Podczas pobytu w przedszkolu, dzieci i ich opiekunowie oraz inni pracownicy, nie muszą zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych zasadach.  

4.    Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają obowiązek stosować w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub innym pracownikiem.

5.    Rodziców i osoby trzecie wchodzące do przedszkola, obowiązuje dezynfekcja rąk  środkiem udostępnionym przed wejściem do placówki oraz zastosowanie własnych maseczek
i rękawiczek jednorazowych.  

6.    Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do organu prowadzącego przedszkole, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki. 

§ 4.

1.    Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:

1)      sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się
w przedszkolu; 
dozowniki płynu do dezynfekcji rąk - przed wejściem do budynku, na korytarzach przy drzwiach do sal zajęć oraz w miejscu przygotowywania posiłków,

3)   środki ochrony osobistej dla każdego pracownika, oraz ogólnodostępne rękawiczki i maseczki ochronne dla pracowników mających kontakty z osobami trzecimi, w tym rodzicami i  dostawcami; 

4)      plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania środków do dezynfekcji rąk, umieszczone w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem; 

5)      pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia); 

6)   pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przez zakażeniem koronawirusem oraz procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika. 

2. Dyrektor w szczególności: 

1)      nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami; 

2)      dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci, nie było zabawek i innych przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować; 

3)      komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci; 

4)      kontaktuje się z rodzicami telefonicznie, w przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19; 

5)      informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika; 

6)      współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb; 

7)      instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem; 

8)      zapewnia organizację pracy przedszkola, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali stali opiekunowie. 

§ 5.

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest: 

1)         stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

2)         kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia; 

3)         dezynfekować ręce przed wejściem do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk; 

4)         informować dyrektora lub inną upoważniona osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci; 

5)         zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi; 

6)         przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;

7)         stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

2.    Personel kuchenny nie  może  mieć kontaktu z dziećmi i innymi pracownikami przebywającymi z dziećmi.

3.    Pomoce nauczyciela / starsze woźne w szczególności: (rozdzielić wg własnych potrzeb)

1)         myją i/lub dezynfekują podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych; 

2)     myją i/lub dezynfekują poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie); 

3)         myją i dezynfekują toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych, miski ustępowe;

4)         wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów; 

5)         myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej porządkowej; 

6)         myją, dezynfekują zabawki i przedmioty, którymi bawią się dzieci, według  potrzeb

7)         w przypadku leżakowania ustawiają leżaki do odpoczynku z zachowaniem co najmniej 2 m odległości od siebie; 

8)         przestrzegają zasady, że każde dziecko ma swój leżak; 

9)         zachowują zasady oddzielnego przechowywania leżaków i pościeli, tak by nie stykały się ze sobą; 

10)     dezynfekują leżaki raz w tygodniu w piątek

11)     wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania; 

12)     wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.

13)     po każdym dniu myją i/lub dezynfekują w rękawiczkach :

- ciągi komunikacyjne – myją;

- poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

- wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

- myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

4.    Konserwator w szczególności:

1)         utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku przedszkola;

2)         dezynfekuje klamkę przy furtce wejściowej i poręcze przy schodach prowadzących do wejścia głównego, każdorazowo po przejściu większej (kilkuosobowej) grupy osób;

3)         nadzoruje stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do przedszkola obowiązujących zasad (dezynfekcja rak, rękawiczki, maseczki);

4)         monitoruje stosowanie się rodziców do zasad przyprowadzania i odprowadzania dzieci w strefie dla nich przeznaczonej:

5)         utrzymuje w czystości i dezynfekuje na koniec każdego dnia sprzęty i urządzenia na placu zabaw.

5.    Nauczyciele w szczególności:  

1)       monitorują warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodna z ustaleniami, występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 

2)         monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek i przedmiotów zabranych z domu;

3)         dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza; 

4)         wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; 

5)         prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach; 

6)         przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych przedszkola, w tym szatni i korytarzy;

7)         dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw; 

8)         nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między dziećmi;

9)         sprawdzają czy  leżaki do odpoczynku ustawione są w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie; 

10)     w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi pracownikami dystans 1,5 m.

11)     nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

§ 6.

1.    Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji. 

2.    Proces przyprowadzania i odbierania dzieci jest nadzorowany przez wyznaczonego pracownika (konserwatora/starszą woźną/pomoc nauczyciela/nauczyciela/.

3.    W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilkorga rodziców z dziećmi – czekają oni  przed budynkiem na sygnał do wejścia, dany przez wyznaczonego pracownika przedszkola, z zachowaniem odstępu co najmniej 1,5 m od innego rodzica z dzieckiem, oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę. 

4.  Rodzic wchodzi z dzieckiem do wyznaczonej dla niego strefy. Następnie wyznaczony pracownik/opiekun przejmuje dziecko i odprowadza je do jego grupy. Rodzic pozostaje w wyznaczonej dla niego strefie i następnie opuszcza przedszkole.

5.    Pracownik po odebraniu dziecka od rodzica, rejestruje czas jego wejścia, po czym odprowadza do sali. Tam dziecko myje ręce i pozostaje pod opieką nauczyciela.

6.    W przypadku zaobserwowania przez pracownika przejmującego dziecko od rodziców, niepokojących objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.

7.    Dyrektor lub osoba go zastępująca przeprowadza rozmowę z rodzicem, sugerującą konieczność kontaktu z lekarzem i podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie dziecka do przedszkola.

8.    W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu i wystąpienia u niego objawów chorobowych, rodzic jest telefonicznie informowany o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka i kontaktu z lekarzem, a następnie o konieczności przekazania dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka. 

9.   Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica lub innej osoby upoważnionej, imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy grupy, pracownikowi dyżurującemu przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. 

10. Wyznaczony pracownik udaje się po dziecko, przyprowadza i przekazuje osobie odbierającej, w wyznaczonej do tego strefie.

11. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka odbywa się przy furtce/bramce wejściowej. Osoba odbierająca dziecko nie wchodzi na plac zabaw.

 § 7.

1.    Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na dotychczasowych zasadach. 

2.    Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny obowiązujących w placówce.

3.    Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, nauczycielami dzieci.

4.    Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach.

5.    Posiłki dzieciom podają nauczyciele, pomoce nauczycieli i starsze woźne – przypisani do danej grupy.

6.    Pracownicy kuchni w szczególności: 

1)         dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki; 

2)         myją ręce każdorazowo:

a)        przed rozpoczęciem pracy, 

b)        przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 

c)         po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

d)        po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

e)        po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

f)          po skorzystaniu z toalety, 

g)        po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

h)        po jedzeniu i piciu; 

3)         myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

4)         odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne; 

5)         wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie;

6)         jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie; 

7)         przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny z obowiązującymi przepisami; 

8)         po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola; 

9)         myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze 60º C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki. 

6.       Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z bezpośrednimi opiekunami dzieci. 

7.       Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach.

8.    Po spożyciu przez dzieci posiłku wyznaczony pracowni (starsza woźna) dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzeseł (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.  

9.       Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela/starsze woźne.  

 § 8.

1.    Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren przedszkola. 

2.   W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z przedszkolnego placu zabaw, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty zostają otaśmowane/odgrodzone. 

3.    Do szatni poszczególne grupy dzieci wchodzą rotacyjnie.

4.    Na teren ogrodu poszczególne grupy wychodzą wyjściem bocznym/bezpośrednio z sal przez drzwi balkonowe/wyjściem oznaczonym na teren.

5.    Każda grupa ma swój wydzielony i oznakowany teren do zabawy.

6.    Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku, na zakończenie każdego dnia są czyszczone i dezynfekowane przez dozorcę. 

7.    Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

Przepisy końcowe

1.           Procedura bezpieczeństwa obowiązuje w przedszkolu do czasu odwołania.

2.           Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do jej stosowania i przestrzegania.

Inowrocław, dnia 14 maja 2020 r. 

 Horizontal Line Clipart 

Procedura postępowania na wypadek

podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu

§ 1

1.    „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu od dnia wznowienia możliwości korzystania przez dzieci z usług przedszkola w roku szkolnym 2019/20 do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

2.    Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu, niezależnie od formy zatrudnienia.

3.    Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.

4.    Procedura nie wyłącza obowiązywania funkcjonującej dotychczas w placówce „Procedury postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych”.

§ 2

1.    Dyrektor i pracownicy przedszkola zobowiązani są na bieżąco śledzić informacji publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 

2.    Pracownik przedszkola, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

1)      duszność,

2)      stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),

3)      objawy przeziębieniowe,

4)      gorączka,

5)      kaszel,

6)      duszności i kłopoty z oddychaniem,

7)      bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej / POZ /, w dalszej kolejności wg zaleceń lekarza ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

3.    O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1 2, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość.

4.    Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

5.    W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

6.    W sytuacji opisanej w ust. 5, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

7.    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z objawami koronawirusa, zostaje poddany dezynfekcji środkami do dezynfekcji powierzchni i gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami.

8.    Zadania określone w ust. 7, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

9.    Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób z kontaktami  przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

10. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

11. Niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych

§ 3

1.    W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi
i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka
z przedszkola.

2.    W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od  pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów lub odizolowanie w przygotowanym wcześniej miejscu izolacji, wyposażonym w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

3.    Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.

4.    W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

5.    Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, u którego wystąpiły objawy koronawirusa, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).

6.    Zadania określone w ust. 5, wykonuje opiekun grupy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

7.    Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i przekazuje te dane do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Inowrocławiu.

8.    W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 7, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

9.    Niezwłocznie odsuwa się od pracy osoby, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych

10. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem. Informuje rodziców o konieczności podporządkowaniu się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, do którego dane zostały przekazane.

11. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora przedszkola, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

§ 4

1.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora przedszkola, zaś dyrektor  do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

2.    W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.

3.    W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 2, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.

Inowrocław, dnia 14 maja 2020 r.

 Horizontal Line Clipart

Uwaga Rodzice !

Informujemy, że do dnia 15 maja 2020r. przedłużono czas zawieszenia zajęć w przedszkolu.

Decyzja ta podjęta została ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, rodziców, opiekunów oraz wszystkich pracowników przedszkola w związku z zagrożeniem COVID-19.

 

W związku z tym, nasze przedszkole w dalszym ciągu prowadzić będzie kształcenie na odległość.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Jolanta Mrówczyńska

 

Uwaga Rodzice!!!

W Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina trwają przygotowania do otwarcia placówki. Obecnie przebiega etap rozpoznania wśród Rodziców korzystania

z usług opiekuńczych przedszkola.

Prosimy o  informację: Czy Państwa dziecko będzie uczęszczało do placówki w okresie panującego zagrożenia COVID-19?

Prosimy o zwrot informacji do 6 maja 2020 r. do godz. 10.00

Wznowiona organizacja pobytu dzieci w placówce, o której powiadomimy zainteresowanych rodziców, będzie ściśle przebiegała według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i uprawnionych organów.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Jolanta Mrówczyńska

 

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%c5%82%c3%b3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%c4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf

       

   

 

 

DRODZY RODZICE!!!


Informujemy, iż decyzją Prezydenta Miasta Inowrocławia

nasze przedszkole pozostaje zamknięte

„Kierując się odpowiedzialnością oraz troską o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców, opiekunów oraz wszystkich pracowników żłobków i przedszkoli, Prezydent Miasta Inowrocławia nie może podjąć decyzji o otwarciu wymienionych placówek od 6 maja br”. - informuje Adriana Hermann, rzecznik Urzędu Miasta.

Decyzja o otwarciu żłobków i przedszkoli zostanie podana w późniejszym terminie.

Informacje będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej muzycznakraina.pl w zakładce Aktualności

oraz na miejskich portalach internetowych

Z poważaniem

Jolanta Mrówczyńska

 

Dyrektor Przedszkola

 

 

„Spotkałam dzisiaj kurczaka
Co po baziach skakał.                                                                                                                        
Za nim kurka podążała
I pisanki malowała.
Wtem baranek się ukazał
I życzenia złożyć kazał:
Szczęścia i radości moc
Na tą Świętą Wielkanoc!

A dla dzieci Moc prezentów od zajączka co koszyczek trzyma w rączkach"
                                                                                                              

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie,

Święta Wielkanocne przyniosły spokój, radość oraz wzajemną życzliwość,

by stały się źródłem wzmacniania ducha.

Życzymy radosnego, wiosennego nastroju podczas dzielenia się posiłkiem przy wspólnym stole, w gronie najbliższej rodziny.

 

Dyrekcja i pracownicy Przedszkola nr 14 „Muzyczna Kraina”

 

Znalezione obrazy dla zapytania opłata za przedszkole   Informacja o opłatach za kwiecień 2020

 

Szanowni Państwo, w związku z bardzo trudną sytuacją w jakiej się wszyscy znaleźliśmy
i zamkni
ęciem przedszkola na czas zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa,
informujemy,
że w kwietniu 2020 r. opłaty ulegną zmianie.

Opłata zostanie pomniejszona o 8 dni tzw. roboczych i

 

zostanie naliczona od 14 kwietnia 2020

W przypadku przedłużenia zawieszenia zajęć w przedszkolu na kolejny okres  opłata za

miesiąc Maj 2020 będzie pomniejszona wg zasad odliczenia  z wpłaty za miesiąc kwiecień

o nieobecności z miesiąca kwietnia.  

O wysokości opłaty za miesiąc kwiecień można dowiadywać się telefonicznie w swojej siedzibie

Przedszkola nr 14 „Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu.

Ul. Św.Ducha 86 – tel. 52 3570089

Ul. Jacewska 16 – tel. 52 3573410

Ul. M. Curie-Skłodowska – tel. 523572004 

Ul. Poznańska 47 – tel. 52 3576868

 

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja do przedszkola                                       UWAGA!!

Informujemy, że pierwszy etap rekrutacji został zakończony

Wyniki rekrutacji:

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone w placówkach w widocznych miejscach przy wejściu głównym do przedszkola.

Z uwagi na panujące ograniczenia w przemieszczaniu się,

jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr telefonów:

Ul. Św.Ducha 86 – tel. 52 3570089

Ul. Jacewska 16 – tel. 52 3573410

Ul. M. Curie-Skłodowska – tel. 523572004

Ul. Poznańska 47 – tel. 52 3576868

 

Listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych zostaną wywieszone w dniu 06.04.2020 r. placówkach w widocznych miejscach przy wejściu głównym do przedszkola.

 Informujemy, że zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętych planuje się w czerwcu.

O ostatecznym terminie zebrania będziemy informować Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej www.muzycznakraina.pl w zakładce „zapisy do przedszkola” 

 

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje ...                       Drodzy Rodzice Muzycznej Krainy!

Trwa nadal trudny czas dla nas wszystkich, który niewątpliwie jest wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich, ale czego nie robi się dla zdrowia.

Nie pozostaje nam nic innego jak tylko stosować się do wszelkich wytycznych…

Jeszcze raz apeluję ZOSTAŃMY W DOMU!!! 

Ten czas jest też trudny  dla dzieci, dlatego polecam, aby w delikatny sposób uświadamiać przez cały czas dzieciom dlaczego musimy pozostać w domu… Dzieci chcą być traktowane poważnie…  Może jeszcze przyda się w tym temacie poniższa propozycja do nawiązania wielkiej ostrożności zachowania zasad higieny. Przekazuję link do darmowej książeczki, o tym jak wytłumaczyć dziecku czym jest koronawirus:

https://www.medexpress.pl/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-koronawirusie-pobierz-bezplatny-poradnik/76708    lub   

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_1325b26f2d954d108cbc769afedcadd3.pdf

 

ZDALNE NAUCZANIE – ZAJĘCIA W DOMU | Przedszkole Jankowice                 DZIECKO W DOMU – PROPONOWANY DLA DZIECI PLAN DNIA

Przed godz. 9 – POBUDKA – poranna toaleta z uwzględnieniem przyzwyczajeń do samoobsługi, śniadanie

10 -12 – ZAJĘCIA – zajęcia edukacyjne  przygotowane przez nauczyciela w ramach kształcenia na odległość / wśród propozycji form działań między innymi: czytanie, pisanie, zabawy i gry matematyczne, labirynty, łamigłówki i gry edukacyjne, obserwacje wg zagadnień np. przez okno, zabawy muzyczno-ruchowe i rytmiczne, wykonanie prac plastycznych, doświadczenia, oglądanie wskazanych filmów edukacyjnych czy bajek lub programów edukacyjnych, wykonanie kart pracy… pamiętając o organizowaniu przerw na odpoczynek czy zabawę ruchową wg możliwość skupienia się dziecka

12-14 – wspólne przygotowywanie posiłku, nakrywanie do stołu

14-15 RUCH – zajęcia ruchowe, rytmiczne, muzyczne

15-16 KREATYWNIE – muzyka, plastyka, technika, lepienie z plasteliny, układanie lub budowanie z klocków np. LEGO… oraz czas na ROZMOWY NA RÓŻNE CEKAWE TEMATY z uwzględnieniem używania nowych słów i wyraźnego ich wypowiadania, powtarzania

17-18 ZABAWA – zabawa dowolna, można korzystać z elektroniki, TV, gier planszowych, słuchanie odtworzonych nagrań piosenek i słuchowisk… nie zapominając o sprzątaniu 

19-20 ODPOCZYNEK – kolacja, wieczorna toaleta, czytanie bajki na dobranoc, ćwiczenia z samoobsługi /ubieranie i rozbieranie garderoby, zapinanie suwaków, guzików, wiązanie sznurowadeł,  prawidłowe ubieranie obuwia…/ 

 To tylko propozycja dnia dziecka z uwzględnieniem różnej działalności dziecka. 

                                                Wszystkim życzę zdrowia.

Jolanta Mrówczyńska

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla ...      Materiały edukacyjne polecane platformy, strony i serwisy internetowe rekomendowane przez

                                                                               Ministerstwo Edukacji Narodowej w czasie kształcenia na odległość: 

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna

https://abc.tvp.pl/program-abc

https://www.polskieradio.pl/18,Dzieci

oraz dodatkowo proponowane przez dyrektora Przedszkola nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu

https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/doswiadczenia/

https://blizejprzedszkola.pl/#adv 

https://edupolis.pl/

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/?fbclid=IwAR0FwlqmCFBdy9BbaFO1q58TllK0G7RJvRB0DFnEnGUg1zCS5Ic83CqCwKs

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/11/zabawy-dla-dzieci-w-domu/?fbclid=IwAR3shpbpp5KhJ8GqP4Sj4yzw46_YeoqOceltWvtTa3CNmJBZX-YRSnJuBIM

https://www.superkid.pl/cwiczenia-dla-przedszkolakow

https://www.przedszkola.edu.pl/pomysly-na-zabawy-zrecznosciowe-dla-dzieci.html

https://www.youtube.com/channel/UCZJTBbW7U2b8DY0PMg_Cxng?app=desktop

https://www.przedszkola.edu.pl/kto-zwiastuje-wiosne---zabawa-dydaktyczna.html

https://www.printoteka.pl/pl/materials/newest

https://www.miniminiplus.pl/

i inne wskazane przez nauczyciela…..

Informuję, że materiały w ramach kształcenia na odległość, które mają być pomocą i wsparciem zostają publikowane wg ustaleń nauczycieli z Rodzicami danej grupy tj.:

- strona internetowa przedszkola muzycznakraina.pl w zakładce „Siedziby” z wybraniem nazwy ulicy, przy której dziecko uczęszcza do Przedszkola nr 14 i wybraniem informacji z tematem oznaczonym cyfrą grupy, do której uczęszcza dziecko

- inne środki kontaktu uzgodnione z Rodzicami / nauczyciele zgłosili dotychczas uzgodnienia z Rodzicami w wybranych grupach: maile, Messenger, Facebook, sms, rozmowa telefoniczna.

Formy kontaktu Rodziców z Nauczycielem zostały ustalone z Rodzicami w poszczególnych grupach.

W przypadku wątpliwości lub trudności skontaktowania się z nauczycielem grupy

proszę o kontakt telefoniczny 52 3570089

 

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne - Ministerstwo ...               Uwaga Rodzice!!!

Dyrektor Przedszkola nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu na podstawie wytycznych

Ministra Edukacji Narodowej

file:///C:/Users/Dyrektor/Downloads/rozporz%C4%85dzenie_MEN_nowelizacja_%E2%80%93_COViD-19_(art_30b).pdf

informuje, że w placówce zawieszono zajęcia

dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

 

W tym okresie przedszkole zamknięte.

Proszę na bieżąco śledzić informacje, które będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej muzycznakraina.pl w zakładce Aktualności. 

Z poważaniem

Jolanta Mrówczyńska

 

dyrektor przedszkola

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci!!!

Zamknięte przedszkola i zawieszone zajęcia dydaktyczne, to informacja, którą żyje cała Polska. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację nauczyciele grup będą przygotowywać ciekawą porcję zabaw, zadań dla dzieci do samodzielnej pracy w domu. Zachęcamy do odwiedzania zakładki „Siedziby” - tam będą zamieszczane karty pracy/pomoce dydaktyczne dla poszczególnych grup wiekowych przygotowane przez nauczycieli, które mogą stać się inspiracją do wspólnie spędzanych chwil z dzieckiem w domu.

Alternatywą do kontaktu z nauczycielami są powstałe grupy przez facebook, massanger itp.  

Wykorzystajmy ten czas, jak najlepiej!

Kochane Dzieci !!! Czas w Muzycznej Krainie to czas pełen przygód i wspaniałej zabawy. Spędzamy dużo czasu na figlach w naszych przedszkolnych salach, podróżujemy w wyobraźni, tańczymy, gramy, słuchamy czytanych książek...a przede wszystkim świetnie się bawimy. My nie wiemy, co to nuda! Bardzo tęsknimy za wspólnymi zabawami.

Bycie w domu nie musi być nudne! Z naszymi propozycjami zabaw dni szybko upłyną i już niedługo spotkamy się w naszym przedszkolu

Trzymajcie się zdrowo!!!

Społeczność „Muzycznej Krainy” serdecznie Was pozdrawia!

 

Wierszyk Brzechwy dobrze tłumaczy, dlaczego warto  słuchać  ekspertów.

„Katar”

Spotkał katar Katarzynę

– A- psik!

Katarzyna pod pierzynę!

– A – psik!

Sprowadzono wnet doktora-

-A – psik!

„Pani jest na katar chora”!

-A-psik!

Terpentyną grzbiet jej natarł

-A-psik!

A po chwili sam miał katar-

-A- psik!

Poszedł doktor do rejenta-

-A -psik!

A to właśnie były święta

-A-psik!

Stoi flaków pełna micha

-A-psik!

A już rejent w michę kicha

-A-psik!

Od rejenta poszło dalej

-A- psik!

Bo się goście pokichali

-A-psik!

Od tych gości ich znów goście

-A-psik!

Że dudniło jak na moście

-A-psik!

Przed godzina jedenastą

-A-psik!

Już kichało całe miasto

-A-psik!

Aż zabrakło terpentyny

-A-psik!

Z winy jednej Katarzyny!

 

-A-psik!

 

Pamiętajmy o zasadach higieny, których Was uczyliśmy na naszych zajęciach w przedszkolu:

- Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem!

- Ręce wycieramy tylko swoim ręcznikiem

- Używamy chusteczek higienicznych

- Zasłaniaj nos i usta w trakcie kichania i kaszlu łokciem albo chusteczką

- Unikaj dotykania oczu, nosa i ust ….

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: zasady higieny dla dzieci koronawirus                             Znalezione obrazy dla zapytania: zasady higieny dla dzieci koronawirus

 

CIEKAWE MATERIAŁY DO PRACY DLA PRZEDSZKOLAKA!

Drodzy Rodzice - prezentujemy poniżej kilka stron z materiałami do pracy dla dzieci przedszkolnych: 

1. DOMOWY PRZEDSZKOLAK:

https://www.domowyprzedszkolak.pl/cat/ucze-5

2. SZALONE LICZBY:

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

3. MATEMATYCZNE ZOO:

https://www.matzoo.pl/zerowka

4. BYSTRE DZIECKO - NAUKA CZYTANIA:

http://bystredziecko.pl/nauka-czytania-sylaby-otwarte/

5. EDUZABAWY - KARTY PRACY DO POBRANIA:

https://eduzabawy.com/karty_pracy/

6. ZABAWY, GRY, FILMY: 

https://www.miniminiplus.pl/

 

Uwaga Rodzice!!! - Ważna informacja!!!

Dyrektor Przedszkola nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu

na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej

(https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach)

i Prezydenta Miasta Inowrocławia https://inowroclaw.pl/aktualnosc3267-dzialania_w_zwiazku_z_koronawirusem.html

informuje, że w placówce zawieszono zajęcia na 2 tygodnie;

czwartek i piątek (12 i 13 marca) to dni, w których w przedszkolu nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze zgodnie z czasem pracy placówki.

Od 16 do 25 marca 2020 r.

Przedszkole nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu

jest zamknięte.

 

 Z poważaniem

Jolanta Mrówczyńska

 

dyrektor przedszkola

 

 

 

 

            ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

  

 

 

XVII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych z udziałem Muzycznej Krainy

  Dzieci z czterech budynków Przedszkola nr 14 po raz szósty wspierały 300-stu zawodników biorących udział w zawodach sportowych. Wśród celów imprezy założonych przez organizatorów spartakiady społeczność Muzycznej Krainy postanowiła realizować swoje zadanie polegające na sprawianiu innym radości pokazem tańca. Chyba nam się udało! Były brawa, wspólne z uczestnikami tańce i szczery uśmiech zawodników podczas prezentacji dziecięcych układów tanecznych w kolorowych strojach i przy pięknej muzyce. To prawdziwe popularyzowanie terapii ruchem dla relaksu psychicznego i fizycznego zawodników. Do występów dzieci przygotowały panie: Anna Gałka, Magdalena Guźlecka, Renata Hordyńska, Ludmiła Michalak, Zdzisława Rozwadowska, Joanna Stecka, Joanna Zaborowska, Marta Zwolińska-Dyrda. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu pokazów tanecznych./JM/