Drukuj

Procedura bezpieczeństwa COVID-19 

Wytyczne GIS z 02.07.2020

Wytyczne GiS, MZ, MEN

Informacje PSSE Inowrocław

  Obrazek 2020-05-06 20:39:48        

 Horizontal Line Clipart  

ARCHIWALNA  Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 14 „Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm. )
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.). Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 10 ust. 1 pkt 1,
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 401 ze zm.) – § 2§ 4a§ 4b§ 4d,
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) – § 1,
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792) - § 8 ust. 7 pkt 3, § 18
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) - § 18.
 8. Statut Przedszkola nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu.
 9. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydane na podstawie art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374 i 567 /.
 1. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

              1.        Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

              2.        Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

              3.        Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.

              4.        Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do oznaczonej strefy, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem, w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i przekazują dziecko pracownikowi przedszkola

              5.        W godzinach od 6.00 do 8.00  (zgodnie z harmonogramem) rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do przedszkola.

              6.        Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę by dziecko nie zabierało ze sobą do placówki i z placówki żadnych  przedmiotów lub zabawek.

              7.        Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ( katar , kaszel, temperatura.

              8.        Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

              9.        Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

 1. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

              1.             Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

              2.             Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

              3.             Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

              4.             Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

              5.             Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

              6.             W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do procedury.

              7.             Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godz. 16.30.

              8.             Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

              9.             Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

          10.            Informacji na temat rozwoju dziecka udziela rodzicowi tylko wychowawca grupy.

 

 1. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

              1.             Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby pełnoletnie.

              2.             W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

              3.             Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 minut.

              4.             Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.

              5.             Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

              6.             W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

              7.             W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

              1.             Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.   

Horizontal Line Clipart  

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu

w związku z wystąpieniem COVID-19

1.    „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkola nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu w związku z wystąpieniem COVID-19” opracowano na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 1.

1.    „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkola nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu w związku z wystąpieniem COVID-19” zwana dalej „procedurą”, obowiązuje od dnia wznowienia możliwości korzystania przez dzieci z usług przedszkola w roku szkolnym 2019/20 do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

2.    Niniejszą procedurę ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie przedszkola i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

3.    Procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu, niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

4.    Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszej procedury, odpowiada dyrektor Przedszkola nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu.

§ 2.

1.       W okresie ogłoszonej epidemii przedszkole pracuje w godzinach ustalonych z organem prowadzącym.

2.       Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12,  przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna.

3.       W szczególnych przypadkach liczba dzieci w grupie może być zwiększona o 2 dzieci, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole. 

4.       W związku ze zróżnicowaniem metrażu poszczególnych sal zajęć, dopuszczalna liczba dzieci może być mniejsza.

§ 3.

1.    W przedszkolu wydziela się strefy dostępne dla rodziców i osób trzecich, w częściach wspólnych placówki, oznaczone żółto-czarną taśmą.

2.    Wejście rodzica lub osoby trzeciej do strefy zarezerwowanej dla dzieci i pracowników przedszkola, jest możliwe po uzgodnieniu z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem przedszkola, z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

3.    Podczas pobytu w przedszkolu, dzieci i ich opiekunowie oraz inni pracownicy, nie muszą zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych zasadach.  

4.    Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają obowiązek stosować w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub innym pracownikiem.

5.    Rodziców i osoby trzecie wchodzące do przedszkola, obowiązuje dezynfekcja rąk  środkiem udostępnionym przed wejściem do placówki oraz zastosowanie własnych maseczek
i rękawiczek jednorazowych.  

6.    Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do organu prowadzącego przedszkole, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki. 

§ 4.

1.    Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:

1)      sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się
w przedszkolu; 
dozowniki płynu do dezynfekcji rąk - przed wejściem do budynku, na korytarzach przy drzwiach do sal zajęć oraz w miejscu przygotowywania posiłków,

3)   środki ochrony osobistej dla każdego pracownika, oraz ogólnodostępne rękawiczki i maseczki ochronne dla pracowników mających kontakty z osobami trzecimi, w tym rodzicami i  dostawcami; 

4)      plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania środków do dezynfekcji rąk, umieszczone w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem; 

5)      pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia); 

6)   pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przez zakażeniem koronawirusem oraz procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika. 

2. Dyrektor w szczególności: 

1)      nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami; 

2)      dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci, nie było zabawek i innych przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować; 

3)      komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci; 

4)      kontaktuje się z rodzicami telefonicznie, w przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19; 

5)      informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika; 

6)      współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb; 

7)      instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem; 

8)      zapewnia organizację pracy przedszkola, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali stali opiekunowie. 

§ 5.

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest: 

1)         stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

2)         kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia; 

3)         dezynfekować ręce przed wejściem do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk; 

4)         informować dyrektora lub inną upoważniona osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci; 

5)         zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi; 

6)         przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;

7)         stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

2.    Personel kuchenny nie  może  mieć kontaktu z dziećmi i innymi pracownikami przebywającymi z dziećmi.

3.    Pomoce nauczyciela / starsze woźne w szczególności: (rozdzielić wg własnych potrzeb)

1)         myją i/lub dezynfekują podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych; 

2)     myją i/lub dezynfekują poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie); 

3)         myją i dezynfekują toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych, miski ustępowe;

4)         wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów; 

5)         myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej porządkowej; 

6)         myją, dezynfekują zabawki i przedmioty, którymi bawią się dzieci, według  potrzeb

7)         w przypadku leżakowania ustawiają leżaki do odpoczynku z zachowaniem co najmniej 2 m odległości od siebie; 

8)         przestrzegają zasady, że każde dziecko ma swój leżak; 

9)         zachowują zasady oddzielnego przechowywania leżaków i pościeli, tak by nie stykały się ze sobą; 

10)     dezynfekują leżaki raz w tygodniu w piątek

11)     wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania; 

12)     wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.

13)     po każdym dniu myją i/lub dezynfekują w rękawiczkach :

- ciągi komunikacyjne – myją;

- poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

- wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

- myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

4.    Konserwator w szczególności:

1)         utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku przedszkola;

2)         dezynfekuje klamkę przy furtce wejściowej i poręcze przy schodach prowadzących do wejścia głównego, każdorazowo po przejściu większej (kilkuosobowej) grupy osób;

3)         nadzoruje stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do przedszkola obowiązujących zasad (dezynfekcja rak, rękawiczki, maseczki);

4)         monitoruje stosowanie się rodziców do zasad przyprowadzania i odprowadzania dzieci w strefie dla nich przeznaczonej:

5)         utrzymuje w czystości i dezynfekuje na koniec każdego dnia sprzęty i urządzenia na placu zabaw.

5.    Nauczyciele w szczególności:  

1)       monitorują warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodna z ustaleniami, występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 

2)         monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek i przedmiotów zabranych z domu;

3)         dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza; 

4)         wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; 

5)         prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach; 

6)         przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych przedszkola, w tym szatni i korytarzy;

7)         dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw; 

8)         nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między dziećmi;

9)         sprawdzają czy  leżaki do odpoczynku ustawione są w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie; 

10)     w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi pracownikami dystans 1,5 m.

11)     nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

§ 6.

1.    Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji. 

2.    Proces przyprowadzania i odbierania dzieci jest nadzorowany przez wyznaczonego pracownika (konserwatora/starszą woźną/pomoc nauczyciela/nauczyciela/.

3.    W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilkorga rodziców z dziećmi – czekają oni  przed budynkiem na sygnał do wejścia, dany przez wyznaczonego pracownika przedszkola, z zachowaniem odstępu co najmniej 1,5 m od innego rodzica z dzieckiem, oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę. 

4.  Rodzic wchodzi z dzieckiem do wyznaczonej dla niego strefy. Następnie wyznaczony pracownik/opiekun przejmuje dziecko i odprowadza je do jego grupy. Rodzic pozostaje w wyznaczonej dla niego strefie i następnie opuszcza przedszkole.

5.    Pracownik po odebraniu dziecka od rodzica, rejestruje czas jego wejścia, po czym odprowadza do sali. Tam dziecko myje ręce i pozostaje pod opieką nauczyciela.

6.    W przypadku zaobserwowania przez pracownika przejmującego dziecko od rodziców, niepokojących objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.

7.    Dyrektor lub osoba go zastępująca przeprowadza rozmowę z rodzicem, sugerującą konieczność kontaktu z lekarzem i podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie dziecka do przedszkola.

8.    W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu i wystąpienia u niego objawów chorobowych, rodzic jest telefonicznie informowany o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka i kontaktu z lekarzem, a następnie o konieczności przekazania dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka. 

9.   Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica lub innej osoby upoważnionej, imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy grupy, pracownikowi dyżurującemu przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. 

10. Wyznaczony pracownik udaje się po dziecko, przyprowadza i przekazuje osobie odbierającej, w wyznaczonej do tego strefie.

11. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka odbywa się przy furtce/bramce wejściowej. Osoba odbierająca dziecko nie wchodzi na plac zabaw.

 § 7.

1.    Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na dotychczasowych zasadach. 

2.    Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny obowiązujących w placówce.

3.    Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, nauczycielami dzieci.

4.    Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach.

5.    Posiłki dzieciom podają nauczyciele, pomoce nauczycieli i starsze woźne – przypisani do danej grupy.

6.    Pracownicy kuchni w szczególności: 

1)         dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki; 

2)         myją ręce każdorazowo:

a)        przed rozpoczęciem pracy, 

b)        przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 

c)         po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

d)        po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

e)        po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

f)          po skorzystaniu z toalety, 

g)        po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

h)        po jedzeniu i piciu; 

3)         myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

4)         odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne; 

5)         wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie;

6)         jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie; 

7)         przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny z obowiązującymi przepisami; 

8)         po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola; 

9)         myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze 60º C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki. 

6.       Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z bezpośrednimi opiekunami dzieci. 

7.       Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach.

8.    Po spożyciu przez dzieci posiłku wyznaczony pracowni (starsza woźna) dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzeseł (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.  

9.       Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela/starsze woźne.  

 § 8.

1.    Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren przedszkola. 

2.   W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z przedszkolnego placu zabaw, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty zostają otaśmowane/odgrodzone. 

3.    Do szatni poszczególne grupy dzieci wchodzą rotacyjnie.

4.    Na teren ogrodu poszczególne grupy wychodzą wyjściem bocznym/bezpośrednio z sal przez drzwi balkonowe/wyjściem oznaczonym na teren.

5.    Każda grupa ma swój wydzielony i oznakowany teren do zabawy.

6.    Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku, na zakończenie każdego dnia są czyszczone i dezynfekowane przez dozorcę. 

7.    Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

Przepisy końcowe

1.           Procedura bezpieczeństwa obowiązuje w przedszkolu do czasu odwołania.

2.           Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do jej stosowania i przestrzegania.

Inowrocław, dnia 14 maja 2020 r. 

 Horizontal Line Clipart 

Procedura postępowania na wypadek

podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu

§ 1

1.    „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu od dnia wznowienia możliwości korzystania przez dzieci z usług przedszkola w roku szkolnym 2019/20 do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

2.    Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu, niezależnie od formy zatrudnienia.

3.    Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.

4.    Procedura nie wyłącza obowiązywania funkcjonującej dotychczas w placówce „Procedury postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych”.

§ 2

1.    Dyrektor i pracownicy przedszkola zobowiązani są na bieżąco śledzić informacji publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 

2.    Pracownik przedszkola, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

1)      duszność,

2)      stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),

3)      objawy przeziębieniowe,

4)      gorączka,

5)      kaszel,

6)      duszności i kłopoty z oddychaniem,

7)      bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej / POZ /, w dalszej kolejności wg zaleceń lekarza ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

3.    O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1 2, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość.

4.    Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

5.    W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

6.    W sytuacji opisanej w ust. 5, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

7.    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z objawami koronawirusa, zostaje poddany dezynfekcji środkami do dezynfekcji powierzchni i gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami.

8.    Zadania określone w ust. 7, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

9.    Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób z kontaktami  przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

10. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

11. Niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych

§ 3

1.    W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi
i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka
z przedszkola.

2.    W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od  pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów lub odizolowanie w przygotowanym wcześniej miejscu izolacji, wyposażonym w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

3.    Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.

4.    W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

5.    Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, u którego wystąpiły objawy koronawirusa, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).

6.    Zadania określone w ust. 5, wykonuje opiekun grupy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

7.    Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i przekazuje te dane do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Inowrocławiu.

8.    W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 7, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

9.    Niezwłocznie odsuwa się od pracy osoby, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych

10. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem. Informuje rodziców o konieczności podporządkowaniu się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, do którego dane zostały przekazane.

11. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora przedszkola, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

§ 4

1.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora przedszkola, zaś dyrektor  do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

2.    W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.

3.    W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 2, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.